User Tools

Site Tools


home3055

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3055 [2018/12/20 02:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Iowa, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Clarion </b> là một thành phố và là quận lỵ của Hạt Wright, Iowa, Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Dân số là 2.850 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p><​p>​ Clarion là nơi sinh ra biểu tượng cỏ bốn lá được sử dụng bởi Câu lạc bộ 4 giờ của Mỹ, được hình thành vào năm 1907 bởi giám thị trường địa phương, O.H. Benson. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Clarion nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 43′52 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 43′52 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659011] 42,73111 ° N 93,73111 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42,73111; -93,73111 [19659013] (42,731112, -93,​731095). <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ [19659004] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 3,26 dặm vuông (8,44 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đều hạ cánh. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​width:​20%;​border-spacing:​ 0;​float:​left;​clear:​left;​margin:​0.5em 1em 0.5em 0;"><​tbody><​tr><​th class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​padding:​0.25em;​font-size:​110%">​ Dân số lịch sử [năm19699018] Năm </​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px 2px;​text-align:​right">​ Pop. </​abbr></​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​text-align:​right"><​abbr title="​Percent change">​ ±% </​abbr></​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px"><​a href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​1870_United_States_Census"​ title="​1870 United States Census">​ 1870 19659022] 37 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ - </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1880 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 147 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 297.3% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1890 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 744 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 406.1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1900 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 1.485 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 19659033] 1910 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 2.065 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 40.0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1920 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.826 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 36.9% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1930 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.578 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −8.8% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1940 19659023] + 15,2% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1950 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 3,150 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 6,0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 1960 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 3,232 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 2,6% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1970 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.972 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −8.0 1980 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 3.060 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 3.0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1990 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.703 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 11,7% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2000 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.968 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 9,8% [19659033] 2010 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 2.850 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ −4.0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2016 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.765 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −3.0% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​border-top:​1px solid black;​font-size:​85%;​text-align:​left">​ Nguồn: <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AClarion%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​br/>​ Nguồn: <​center>​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​center></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 2.850 người, 1.185 hộ gia đình và 752 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 874,2 người trên mỗi dặm vuông (337,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 1.346 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 412,9 mỗi dặm vuông (159,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 91,9% da trắng, 0,5% người Mỹ gốc Phi, 0,3% người Mỹ bản địa, 0,5% người châu Á, 0,1% người đảo Thái Bình Dương, 5,0% từ các chủng tộc khác và 1,8% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 15,9% dân số.  </​p><​p>​ Có 1.185 hộ gia đình trong đó 30,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,9% là vợ chồng sống chung, 9,3% có chủ hộ là nữ không có chồng, 4,3% có chủ hộ nam không có vợ. hiện tại, và 36,5% là những người không phải là gia đình. 32,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 18,2% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,34 và quy mô gia đình trung bình là 2,94.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 41,3 năm. 24,8% cư dân dưới 18 tuổi; 7,1% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 22,5% là từ 25 đến 44; 24,9% là từ 45 đến 64; và 20,7% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 48,8% nam và 51,2% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ năm 2000, có 2.968 người, 1.255 hộ gia đình và 786 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.081,6 người trên mỗi dặm vuông (418,2 / km²). Có 1.355 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 493,8 mỗi dặm vuông (190,9 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 93,67% da trắng, 0,20% người Mỹ gốc Phi, 0,24% người Mỹ bản địa, 0,13% người châu Á, 5,53% từ các chủng tộc khác và 0,24% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 9,80% dân số.  </​p><​p>​ Có 1.255 hộ gia đình trong đó 27,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 53,5% là vợ chồng sống chung, 6,4% có chủ hộ là nữ không có chồng và 37,3% không có gia đình. 33,1% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 19,0% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,29 và quy mô gia đình trung bình là 2,89.  </​p><​p>​ Tuổi lây lan: 23,6% dưới 18 tuổi, 7,2% từ 18 đến 24, 24,1% từ 25 đến 44, 21,7% từ 45 đến 64 và 23,5% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 90,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 86,7 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 37.026 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 47.083 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,281 so với $ 23,077 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 18,431. Khoảng 5,3% gia đình và 9,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 12,4% những người dưới 18 tuổi và 7,2% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Housing">​ Nhà ở </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thành phố cung cấp một loạt các nhà ở. Thành phố sáp nhập 300 mẫu Anh (1,2 km <sup> 2 </​sup>​) đất vào giới hạn thành phố để sử dụng cho phát triển nhà ở. Hiện tại, rất nhiều có sẵn khi giai đoạn đầu tiên của Phân khu hạ cánh White Fox đang được xây dựng. Phân khu nằm gần trường trung học ở phía đông bắc của thị trấn. Ngoài ra còn có một Phân khu Nhà ở Southpointe có một vài lô còn lại cho nhà ở mới trong một khu vực mới phát triển của Clarion. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Industry">​ Công nghiệp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Clarion đã thấy mở rộng công nghiệp tạo thêm việc làm. Sự phát triển của Khu công nghiệp Clarion đã dẫn đến việc mở một nhà máy mới, Công ty Bao bì Clarion, đã xây dựng một khu đất rộng 114.000 ft vuông (10.600 m <sup> 2 </​sup>​). nhà máy sản xuất thùng trứng sản xuất thùng trứng ra khỏi giấy tái chế. Dự án đã thêm 120 việc làm mới cho cộng đồng. Có 12.000 ft vuông (1.100 m <sup> 2 </​sup>​). xây dựng đầu cơ có sẵn. Khu công nghiệp có đường tiếp cận được lát mới, cống và nước tại chỗ, đường sắt tại chỗ, và nằm ở vị trí thuận tiện chỉ cách 2 quốc lộ 3 về phía nam.  </​p><​p>​ Hagie Sản xuất nằm trên Central Avenue West. Công ty, được thành lập bởi Ray Hagie, chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng máy phun có độ thanh thải cao đầu tiên. Ngày nay, công ty Clarion tự hào sản xuất máy phun tự hành nhanh nhất thế giới. Các máy phun cũng có sự bùng nổ dài 120 feet (37 m), tiêu chuẩn mới trong ngành. Hagie đã mở rộng đáng kể trong ba năm qua, xây dựng một khu vực bổ sung 75.000 feet vuông cho cơ sở của họ vào năm 2008. Họ cũng đã mua lại các cơ sở của Meredith Corporation trước đây có thêm một khuôn viên hoàn toàn mới. Hagie là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực Clarion. ​ </​p><​p>​ Một số công ty công nghiệp khác ở Clarion bao gồm Công ty Monsanto, Nỗ lực của Đội, SportsGraphics,​ Pháo đài, Trứng Hạt Wright, Nông trại Thung lũng Centrum, Grips Ahrends và Hợp tác xã Bắc Trung Bộ. Hạt Wright là quận sản xuất trứng lớn nhất trong cả nước. ​ </​p> ​ <​h2><​span id="​Tourism.2FHistorical_Sites"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tourism/​Historical_Sites">​ Du lịch / Địa điểm lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Bảo tàng Heartland nằm ở rìa phía tây của Clarion trên Quốc lộ 3. Các tính năng bao gồm hội trường nông nghiệp lớn với nhiều thiết bị nông nghiệp cổ, ban công màn hình đồ chơi nông trại cấp, và màn hình hiển thị lịch sử của nông nghiệp. Bảo tàng là nhà của bộ sưu tập Iowa Hat Lady của Alvina Sellers với hơn 6.000 chiếc mũ. Alvina đến từ Clarion và đã đưa ra 5.636 chương trình bao gồm sự xuất hiện trong David Letterman Show. Bảo tàng gấu Teddy Artist được hoàn thành vào năm 2005 để phù hợp với cuộc hội ngộ gấu Teddy thứ tư ở Heartland ở Clarion. Lễ kỷ niệm được tổ chức 5 năm một lần kể từ 1990-2010. Một đặc điểm khác của bảo tàng là các hình ảnh đường phố thời kỳ tái tạo các doanh nghiệp ở Clarion từ nhiều năm qua. Thư viện Lịch sử Hạt Wright trong bảo tàng là một thư viện nghiên cứu thông tin và lịch sử về Hạt Wright nằm trong khung cảnh đường phố những năm 1920-1930. Bảo tàng Heartland cũng có một phòng cộng đồng mới được cải tạo và mở rộng có sẵn để cho thuê và là nhà của Hội lịch sử và Hội đồng nghệ thuật Clarion. Vào năm 2013, một tòa nhà khác đã được xây dựng để chứa nhiều máy móc nông trại cổ hơn.  </​p><​p>​ Bảo tàng ngôi trường 4 giờ là một điểm thu hút khác nằm trên Quốc lộ 3 trong Công viên Gazebo. Rock Island Depot được khôi phục được sử dụng làm văn phòng cho Phòng phát triển &amp; phòng học. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Commerce">​ Commerce </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trung tâm thành phố của Clarion có một số tòa nhà được xây dựng vào những năm 1800. Trung tâm của khu kinh doanh là Tòa án Hạt Wright, được liệt kê trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia. Các kế hoạch hiện đang được tiến hành để cải tạo phòng xử án để vừa hiện đại hóa cơ sở vừa khôi phục một số kiến ​​trúc ban đầu. Trung tâm thành phố của Clarion bao gồm một số doanh nghiệp thuộc nhiều loại khác nhau. [1].  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cộng đồng nằm trong Khu trường học cộng đồng Clarion-Goldfield-Dows. Nó ở trong Khu trường học cộng đồng Clarion cho đến ngày 1 tháng 7 năm 1993, khi nó sáp nhập vào Khu trường học cộng đồng Clarion-Goldfield. Đến lượt nó sáp nhập với Học khu cộng đồng Dows vào ngày 1 tháng 7 năm 2014. <sup id="​cite_ref-Iowadistmerge_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Library">​ Thư viện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thư viện công cộng Clarion được xây dựng vào năm 1908. Năm 2009, một bổ sung cho phía bắc của tòa nhà đã được thêm vào. Ngoài ra, một dự án cải tạo đã được hoàn thành bao gồm nhân đôi diện tích của tòa nhà. Trong quá trình cải tạo, trần 1908 ban đầu đã được tiết lộ, cùng với một gác mái nhỏ chứa các di tích từ đầu những năm 1900.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Healthcare">​ Chăm sóc sức khỏe </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Bệnh viện chuyên khoa Iowa (trước đây là Trung tâm y tế Wright) được đặt tại thành phố và gần đây đã được trao giải thưởng uy tín như Giải thưởng Firestarter của Nhóm nghiên cứu và Giải thưởng cấp cao của Press Ganey Associates. Trung tâm y tế Wright và Trung tâm y tế Belmond bắt đầu hợp tác, cuối cùng dẫn đến hai cơ sở được đổi tên thành Bệnh viện chuyên khoa Iowa. Năm 2006, một dự án mở rộng và cải tạo lớn đã được hoàn thành khiến các cơ sở trở nên hiện đại, bao gồm một phòng cấp cứu mới. Bệnh viện được hưởng tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân là 99% và phục vụ bệnh nhân từ bán kính 75 dặm (121 km) của Clarion. Bệnh viện chuyên khoa Iowa sử dụng khoảng 450 người và tiếp tục có sự tăng trưởng đáng kể khiến nó trở thành &​quot;​bệnh viện nhỏ&​quot;​ lớn thứ 2 trong tiểu bang. Một bổ sung năm 2011 bao gồm ba phòng phẫu thuật mới, một phòng khám phẫu thuật bệnh nhân, phòng khám chuyên khoa, văn phòng hành chính và một trung tâm hội nghị ở cấp thấp hơn. Trung tâm thai sản hiện tại sẽ được cải tạo thành phòng lao động và phòng sinh bổ sung, phòng khám chuyên khoa hiện tại sẽ trở thành khu vực mở rộng cho phòng khám thực hành gia đình. Dự án cũng bao gồm cải tạo khu vực X quang của cơ sở. Bệnh viện đặc biệt Iowa duy trì các cơ sở nghệ thuật ở Clarion và Belmond cũng như các phòng khám ngoại vi ở Clear Lake, Hampton, Webster City, Fort Dodge và West Des Moines. Wright County Health &amp; Clinicice là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tại Clarion. Có hai nhà thuốc, hai phòng khám nha khoa, hai phòng khám đo thị lực, hai bác sĩ chỉnh hình, hai cửa hàng cung cấp y tế và một trung tâm trợ thính đều nằm ở Clarion. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Recreation">​ Giải trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Năm 2006, Trung tâm dưới nước mới được hoàn thành và khai trương vào tháng 6. Trung tâm dưới nước có 2 đường trượt lớn, 2 đường trượt nước sâu, lối vào bãi biển có độ sâu bằng không với các tính năng vui chơi, khu vực bơi 6 làn và 2 ván lặn. Clarion có 3 công viên thành phố - Công viên Trung tâm dưới nước (gọi tắt là &​quot;​Công viên Tornado&​quot;​) nằm bên cạnh Trung tâm dưới nước, Công viên Firemen và Công viên Gazebo. Hồ Cornelia nằm ở phía Bắc thị trấn và có hồ băng tự nhiên, công viên bảo tồn lớn bao gồm các địa điểm cắm trại hiện đại. Có một con đường đi bộ / đi xe đạp mới xung quanh Hồ Cornelia với một con đường khác, Khóa học Vita, nằm ở Đông Bắc Clarion. Clarion cũng có một sân trượt băng và rạp chiếu phim kỹ thuật số mới được cải tạo, cộng đồng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Churches">​ Nhà thờ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Có một số nhà thờ ở Clarion bao gồm Nhà thờ Công giáo Thống nhất Đầu tiên, Nhà thờ Lutheran đầu tiên, Nhà thờ Công giáo St. United Church of Christ Congregational,​ The Dwelling Place, and the Church Church of Nazarene. Nhà thờ Lutheran đầu tiên chia sẻ một mục sư với Nhà thờ Lutheran đầu tiên ở Dows. Nhà thờ Công giáo St. John là một phần của Cụm Gia đình Thánh, bao gồm các nhà thờ công giáo ở Clarion, Eagle Grove và Belmond. Hai nhà thờ được đặt tại Holmes, một cộng đồng chưa hợp nhất năm dặm về phía tây của Clarion, trong đó có Giáo Hội Lutheran Holmes Evangelical Church và Holmes Baptist. Giáo Hội Lutheran Immanuel (Lutheran Church-Missouri Synod) nằm 6 dặm về phía đông của Clarion. Cũng có một số nhóm dựa trên đức tin cho mọi người ở mọi lứa tuổi ở Clarion, bao gồm cả nhóm thanh thiếu niên không giáo phái của CHICKS (Sự tự tin ảnh hưởng đến bàn tay của Chúa Kitô), một nhóm thanh niên không thuộc giáo phái của Chúa, G3 (Glory Goes to God) Nhóm thanh niên nam sinh, nhóm nghiên cứu nam giới cộng đồng Iron Men, nhóm dịch vụ phụ nữ đại kết Marys và Marthas, SHINE (nhóm nữ lớp 4 đến lớp 5), Hiz Kidz (chương trình đại kết sau giờ học), trong số những người khác. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa </​span>​ </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1248 ​ Cached time: 20181207085541 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.484 seconds ​ Real time usage: 0.655 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4317/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 68056/​2097152 bytes  Template argument size: 8317/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 20670/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.222/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.19 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 577.034 1 -total ​  ​56.04% 323.356 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​32.25% 186.082 1 Template:​Infobox ​  ​15.65% 90.284 8 Template:​Cite_web ​  ​13.55% 78.197 1 Template:​Short_description ​  ​12.69% 73.244 1 Template:​Historical_populations ​  ​10.27% 59.242 1 Template:​Commons_category ​  8.84% 50.995 1 Template:​Commons ​  8.42% 48.576 1 Template:​Sister_project ​  7.87% 45.399 1 Template:​Reflist ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​114379-0!canonical and timestamp 20181207085541 and revision id 871984645 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Đài phun nước tại Pilsen Ondřej Císler - 511 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /> Morphosis chỉ chia sẻ với chúng tôi đề nghị của họ cho các tòa nhà cao bốn trong một cuộc thi. Cuộc thi (mà kiến trúc sư Steven Holl cuối cùng thắng) yêu cầu người tham gia để thiết kế một tháp văn phòng phức tạp cho trụ sở chính chứng khoán Thâm Quyến mới trong kinh doanh thương mại Futian district. Khu vực này cần một kế hoạch đô thị thống nhất sẽ bao gồm trụ sở chính cho tháp văn phòng mới của Shenzhen Media Group, các ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Trung Quốc bảo hiểm nhóm, và Nam & amp; Bosera tiền. Đối với đề nghị Morphosis',​ chứ không phải là việc tạo ra các ngắt kết nối tòa nhà chọc trời dọc, dự án nhằm tạo ra một "cố kết, AP huyện."​ Bởi thụ thai các trang web như là túi đựng 3-chiều chứ không phải là dấu chân phẳng 2 chiều, các tòa nhà có thể được AP để "tạo điều kiện cho một mạng lưới các lồng vào nhau hình thức gợi nhớ của Trung Quốc câu đố kính."​ <br /> thêm hình ảnh và xem thêm Mô tả dự án sau khi phá vỡ. <br /> "đáp ứng interconnectedness thành phố toàn cầu mới, bốn tháp trong một tái conceives đô thị lưới thông thường như là một tổ chức năng động, đa chiều, hoặc các thiết bị, có thể hỗ trợ các hệ thống phức hợp xác định đương đại đô thị cuộc sống,"​giải thích các kiến trúc sư. <br /> tháp được thiết kế để trở thành bắt nguồn từ một cấu trúc khu đô thị mới fluidly nối khác xây dựng các hình thức dân gian. Mỗi tháp không có bản sắc riêng của mình nhưng thay vì cùng nhau, các tòa tháp tạo ra một đề án bao gồm toàn bộ Financial District là một loại mới của biểu tượng, "một huyện với nhân vật độc đáo của riêng mình giữa thành phố Thâm Quyến lớn."​ Kết quả của chiến lược này là "một đề án tổng thể lớn hơn tổng các phần-nơi hội nhập và hợp tác tạo ra các tiềm năng to lớn của thực dụng và mang tính biểu tượng cho tất cả các bên liên quan." <br /> Tất cả các hình ảnh có được bảo vệ bởi bản quyền và các thẻ khác quyền sở hữu trí tuệ theo công ước quốc tế. Những hình ảnh có thể không được sử dụng hoặc sao chép mà không có sự cho phép tìm kiếm từ kiến trúc sư Morphosis hoặc nhiếp ảnh, nghệ sĩ hoặc tổ chức được chỉ định trong các chi tiết hình ảnh được cung cấp. Chi tiết <br /> <br /> địa điểm: Shenzhen, Trung Quốc <br /> khách hàng: ngân hàng xây dựng Trung Quốc với Trung Quốc Jianyin đầu tư chứng khoán <br /> Trang web tích: 1,8 dặm Anh/cách 0.7 ha <br /> kích thước: 829,900 gross sq ft / 77,098 tổng sq m <br /> Chương trình: Tòa nhà văn phòng <br /> Thiết kế: 2008 <br /> loại: thương mại <br /> Giám đốc thiết kế Thom Mayne <br /> dự án hiệu trưởng Kim Groves <br /> dự án thiết kế Ben Toam <br /> dự án đội Linda Chung, Amy Kwok, Rachel Smith, Satoru Sugihara <br /> dự án trợ lý Jesus Banuelos, Andrew Baty-Csorba,​ Anne Marie Burke, Chang Min-Cheng, Jessica D'​Elena,​ Alex Deutschman, Penny Herscovitch,​ Marh Johnson, Apoorv Kaushik, Andrea Manning, Hugo Martinez, Taraneh Meshkani, Michelle Nermon, Aleksander Tamm-Seitz, Shanna Yates <br /> mặt tiền tư vấn Buro Happold <br /> cơ khí điện hệ thống nước kỹ sư Buro Happold <br /> kết cấu kỹ sư Thornton Tomasettit Group, Inc <br /> chi phí tư vấn Davis Langdon <br />  <a href="​https://​ghesofa.bellasofa.vn/​post/​175973909470/​james-wooten-grandpa-with-swag-photographed-by">​bàn ghế phòng khách giá rẻ tphcm</​a>​ 
 +Đài phun nước tại Pilsen Ondřej Císler - 511 </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3055.txt · Last modified: 2018/12/20 02:12 (external edit)